ข่าวทั่วไป หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานของส่วนงานราชการ
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวางแผนการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเชิงบูรณาการ
อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อ่านเพิ่มเติม
การฝึกงานด้านการตรวจสอบภายใน
อ่านเพิ่มเติม
การสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  Minor sample post image
  สายตรง
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ปฏิทินหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

  โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
  โทรสาร 039-471069

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม