การมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน นำนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เผยแพร่ให้แก่บุคลากรได้ทราบต่อไป

         ในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ อธิการบดีได้มีการมอบนโยบายในการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 


news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
โทรสาร 039-471069

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม