โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปโครงการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน จาก คณะ สำนัก สถาบัน 


ทั้งนี้ จากการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต

news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
โทรสาร 039-471069

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม