สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารไฟล์แนบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
โทรสาร 039-471069

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม