หน่วยงานตรวจสอบภายใน ก่อตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นหน่วยงานภายใน โดยขึ้นตรงต่ออธิการบดี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
การบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของส่วนราชการหน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
โทรสาร 039-471069

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม