ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อยู่ในระดับดี (4.30 คะแนน)


หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
โทรสาร 039-471069

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม