Untitled Document
 
 
 
   
 
  Untitled Document
  1. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ และกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  2. สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลโดยการประเมินอย่างเป็นระบบ  ให้ข้อเสนอแนะ       และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น     ในปัจจุบันและอนาคต
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 
 
 
Untitled Document