Untitled Document
 
 
 
   
 
  Untitled Document

1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)

 • ซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  รับผิดชอบ
 • ไม่เกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย                              
 • สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ  ของทางราชการ

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

 • ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง  กับผลประโยชน์ของทางราชการ                         
 • ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
 • รายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)

 • มีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 • ไม่นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง               

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์
 • ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
 • พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
Untitled Document