Untitled Document
 
 
 
   
 
  Untitled Document
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม)
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
 
 
- แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (แผน 4 ปี)
- แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 (แผน 4 ปี)
- แผนงานตรวจสอบระยะ 3 ปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2557 - 2559
 
 
 
Untitled Document