ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ปีงบประมาณ 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ช) ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม>>https://itas.nacc.go.th/go/eit/pex27t
- ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษา ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอกของกรรมการชุดต่างๆ คู่ค้า ร้านค้า บริษัท


2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)
คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม>>https://itas.nacc.go.th/go/iit/pex27t
- ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการผ่านช่องทาง URL และ QR Code โดยกำหนดช่วงเวลาตอบแบบวัดการรับรู้ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2563 
news RBRU
news RBRU

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
โทรสาร 039-471069

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม