รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงาน

09.00 น (31 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


news RBRU
news RBRU
news RBRU

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10160,10161
โทรสาร 039-471069

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม