ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตอบแบบสอบถาม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

auto

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้ตอบแบบประเมิน

นักศึกษา และ คู่ค้า(ร้านค้า)ที่หน่วยงานเคยซื้อ/จ้าง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ผู้ตอบแบบประเมิน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย